Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο ΦλώριναςΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος), στις 23 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 79/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού 2014»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 81/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012¨»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
3
«Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
4
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
5
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
6
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 105/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
7
«Παράταση χρόνου υλοτομίας των δασοσυστάδων 3α, 3β, 5ζ, 7β και 7δ του δημοτικού δασοκτήματος Ακρίτα κατόπιν αιτήσεων των Δασικών Συνεταιρισμών Ακρίτα»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
8
«Παράταση χρόνου υλοτομίας των δασοσυστάδων 1α και 2α του δημοτικού δασοκτήματος Αλώνων κατόπιν αιτήσεων των Δασικών Συνεταιρισμών Αλώνων»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
9
«Παράταση χρόνου υλοτομίας της δασοσυστάδας 2δ του δημοτικού δασοκτήματος Πολυποτάμου κατόπιν αιτήσεως του Δασικού Συνεταιρισμού Πολυποτάμου»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
10
«Παράταση συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11
«Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12
«Σχετικά με την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13
«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2013»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
14
«Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15
«Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
16
«Έγκριση προμελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στα  Δ.Δ. Κολχικής, Περάσματος και Αμμοχωρίου του Δ. Περάσματος¨ του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
17
«Έγκριση προμελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς Δήμου Περάσματος¨ του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
18
«Έγκριση προμελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Υδρούσας – Άνω Υδρούσας – Δροσοπηγής Δήμου Περάσματος¨ του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
19
«Έγκριση προμελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Φλαμπούρου Δήμου Περάσματος» του Δήμου Φλώρινας¨».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
20
«Σχετικά με παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης για χρήση»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21
«Επιχορήγηση Συλλόγου Ηπειρωτών Φλώρινας ¨Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.22
«Σχετικά με παραχώρηση άδειας απουσίας σε Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Αντώνιος Σίπκας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Φλώρινα, 19-12-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     
Αντώνιος Γ. Σίπκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.