Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Ευχαριστήριο του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας για την περιπέτεια της υγείας του«Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος». Χάρις εἰς τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἔληξεν αἰσίως ἡ πρόσφατος περιπέτεια τῆς ὑγιείας μας, ὅπως δοξάζηται ἀκαταπαύστως «τὸ Ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ».

Ἐν μέσῳ τῆς δοκιμασίας αὐτῆς πολλὴ καὶ ποικιλοτρόπως ἐκδηλωθεῖσα ἡ πρὸς τὸ πρόσωπό μας ἀγάπη τοῦ κόσμου, τόσον τῶν εὐλαβῶν ἱερέων ὅσον καὶ τῶν πιστῶν χριστιανῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὰς ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας μας. Εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν τοὺς ἰατροὺς καὶ τὸ νοσηλευτικὸν προσωπικὸν τῆς Παθολογικῆς καὶ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Φλωρίνης διὰ τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν ἀγάπην καὶ τὸν ζῆλον μὲ τὸν ὁποῖον προσέφεραν τὰς πολυτίμους γνώσεις καὶ ὑπηρεσίας των κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νοσηλείας μας, ὡς ἐπίσης καὶ τὸν ὁδηγὸν τοῦ ἀσθενοφόρου, τοὺς τραυματιοφορέας καὶ τὸν συνοδὸν ἰατρὸν διὰ τὰς φροντίδας των κατὰ τὴν μετάβασίν μας εἰς νοσηλευτικὰς μονάδας τῆς Πτολεμαΐδος καὶ τῆς Θεσσαλονίκης. Εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ χαρίζῃ εἰς ὅλους καὶ ὅλας σας πλουσίαν τὴν Χάριν καὶ τὴν εὐλογίαν Του, ὡς καὶ τὴν ὑγίειαν σώματος καὶ ψυχῆς πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ δόξαν τοῦ Ὀνόματός Του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.