Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου 2013 οι αιτήσεις για το Π.Μ.Σ. "Δηιουργική Γραφή"

Το Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» θα διενεργήσει εισαγωγικές εξετάσεις προκειμένου να επιλέξει
μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα φοιτήσουν από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από τις 1 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2013. Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 50 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο Τμήματα των 25 ατόμων το καθένα.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να περατώσει με επιτυχία οκτώ (8) συνολικά μαθήματα, καθώς και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.
Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα γίνονται συμπυκνωμένα και εντατικά, στη Φλώρινα και ορισμένα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη· οι παρακολουθήσεις λαμβάνουν χώρα σε μη εργάσιμες ημέρες (κατά μέσον όρο μία φορά τον μήνα, από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι) και είναι υποχρεωτικές. Περιλαμβάνονται μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά· διδάσκουν δόκιμοι συγγραφείς και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.
Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 3200 €. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του κάθε εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα (800 €). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής και τις οικονομικές δυνατότητες του Π.Μ.Σ. θα προσφέρεται μία υποτροφία στον πρωτεύσαντα των εισαγωγικών εξετάσεων στο Α’ έτος σπουδών και μικρές υποτροφίες για την εκπόνηση εργασιών κατά το δεύτερο έτος φοίτησης.
Για το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής προαπαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού 50 € στον λογαριασμό 5250-038184-576 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. (Σε περίπτωση μη προσέλευσης του υποψηφίου ή μη επιλογής του τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (απλή) του ενδιαφερομένου (βλ. συνημμένο δείγμα εδώ, στο τέλος).
2. Αναλυτικό (εργο-)βιογραφικό σημείωμα με συνημμένα τα επικυρωμένα φωτο-αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
3. Μια επιστημονική γραπτή εργασία (προπτυχιακή ή άλλη) ή μέρος εργασίας, 1-20 το πολύ ευανάγνωστων σελίδων, εφ’ όσον υπάρχει.
4. Ένα κείμενο λογοτεχνικού ή ελεύθερου ύφους (διήγημα, στίχοι, προσωπικές ημερολογιακές σημειώσεις κ.τ.ό.), 1-10 το πολύ ευανάγνωστων σελίδων.
5. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
6. Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.
7. Παραστατικό της Τράπεζας Πειραιώς για την καταβολή των εξετάστρων (50 €).
8. Στον ίδιο φάκελο μπορεί να περιληφθεί και ό,τι άλλο κρίνει ο υποψήφιος ως συναφές και διαφωτιστικό της προσωπικότητάς του (πιστοποίηση για ξένες γλώσσες ή μουσικές, εικαστικές, θεατρολογικές και οποιεσδήποτε άλλες γνώσεις και εμπειρίες).
Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παιδαγωγική Σχολή — Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»
(υπόψη κας Έφης Παπαγεωργίου)
531 00 Φλώρινα
Η βαθμολογία θα προκύψει από:
1. Τον φάκελο υποψηφιότητας
2. Τη γραπτή δοκιμασία
3. Την προφορική συνέντευξη με τους υποψηφίους
ΣΗΜ.: Στα πλαίσια της συνέντευξης σταθμίζεται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, άλλα πρόσθετα προσόντα, καθώς και τα κίνητρα και οι στόχοι του για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη, παρά συνιστά το υποστηρικτικό πλαίσιο που προϊδεάζει για τις απαιτήσεις της γραπτής δοκιμασίας, καθώς και της προφορικής συνέντευξης:
 Stephen King, Περί συγγραφής […], εκδ. Bell, Αθήνα 2006.
 Μανίνα Ζουμπουλάκη, Πώς να γράψεις, εκδ. IntroBooks, Αθήνα 2007.
 Μίμης Σουλιώτης, «Μου αφήνεις 50 δραχμές για τσιγάρα;», εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2009.
 Ένα ελληνόγλωσσο λογοτεχνικό βιβλίο (ποιητική συλλογή ή μυθιστόρημα ή τόμος διηγημάτων, ενός Έλληνα είτε ξένου, γνωστού και δόκιμου συγγραφέα) της προσωπικής επιλογής του υποψηφίου.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί ένα διήμερο (Σαββατοκύριακο), τον Οκτώβριο του 2013. Για τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων θα εκδοθεί ανακοίνωση την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2013 και θα αναρτηθεί στις σχετικές ιστοσελίδες (http://www.nured.uowm.gr και http://dim-grafi.uowm.gr).
Για τα νεότερα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα http://dim-grafi.uowm.gr ή http://www.nured.uowm.gr ή να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», καθημερινά και ώρες 11 π.μ.─2 μ.μ.
Υπεύθυνη: κα Έφη Παπαγεωργίου
τηλ.: 23850 55014 ή (προτιμότερο) e-mail: epapageorgiou@uowm.

Α Ι Τ Η Σ Η
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………….
ΟΝΟΜΑ:……………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………….
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:.……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………....
……………………………………….......
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………….
………………………………………......
Ε-mail: ………………………………..
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ) ……………………………………….
………………………………………...
………………………………………...
Φλώρινα, ………Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αντίγραφο Πτυχίου
3. ………………………
4. ………………………
5. ………………………
6. ………………………
7. ………………………
8. ……………………...

ΠΡΟΣ
Τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση υποψηφιότητάς μου για τις διαδικασίες επιλογής στις εισαγωγικές εξετάσεις του Οκτωβρίου 2013 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή», προκειμένου να φοιτήσω, εφ’ όσον εισαχθώ, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013 – 2014 και 2014 – 2015.
Ο/Η αιτ………..
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.