Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Πρεσπών την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 7 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :
1.    Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικον. έτους 2011 του Δήμου Πρεσπών. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ. )
2.    Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης της Οικον. Επιτροπής, περί της υλοποίησης του προ/σμού οικον. έτους 2011 του Δήμου Πρεσπών.  (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ. )
3.    Πρόσληψη προσωπικού (δίμηνες συμβάσεις) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ. )
4.    Έγκριση καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου Αδαμαντίου – Παπαδοπούλου Θωμαής, σύμφωνα με τον Ν. 103/1975 και  την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 3518/2006. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ. )
5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του Δήμου Πρεσπών. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
6.    Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ. ΕΣ. ποσού 501,74 € για την κάλυψη της δαπάνης των φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
7.    Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 63.652,19 € από το ΥΠ.ΕΣ. (Κατανομή  ποσοστού 50% δόσης έτους 2011 άρθρου 27 Ν. 3756/2009), αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του Δήμου μας και τεχνικού προγράμματος έτους 2012. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
8.    Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από ΣΑΤΑ έτους 2011, αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του Δήμου μας και τεχνικού προγράμματος έτους 2012. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
9.    Έγκριση προγραμματικών συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Π. Ε. Φλώρινας και του Δήμου μας για υλοποίηση έργων, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους και ορισμός ενός μέλους με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή παρακολούθησης των συμβάσεων. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
Λαιμός, Παρασκευή   03  Φεβρουαρίου 2012
Από το Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.