Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο ΦλώριναςΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 10 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 82/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στη δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού 2013»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 79/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού 2014»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
3
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 83/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πράξη ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
4
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 81/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012¨»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
5
«Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
6
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Ζ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
7
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 101/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
8
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 102/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την μετατροπή του χρηματικού υπολοίπου με την επωνυμία ¨Εφάπαξ – Βοήθημα του Ν. 103/75¨ από τακτικό σε ειδικευμένο ταμειακό υπόλοιπο»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
9
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.10
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
11
«Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12
«Ορισμός δικηγόρου σχετικά με τα Ορυχεία της υπό εκκαθάρισης εταιρίας ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε., προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (σύνταξη αιτήσεων και κατάθεσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Φλώρινα, στη Θεσσαλονίκη, συνεννόηση με τους αρμόδιος φορείς και παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων, παραλαβή των αποτελεσμάτων και νέα Γνωμοδότηση προς το Δήμο Φλώρινας για περαιτέρω δικαστικές και εξώδικες ενέργειές μας μετά τις απαντήσεις που θα λάβουμε επί των αιτήσεων που θα υποβληθούν) καθώς και καθορισμός της αμοιβής του»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
13
«Ορισμός δικηγόρου σχετικά με τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (σύνταξη αιτήσεων και κατάθεσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Φλώρινα, στη Θεσσαλονίκη, συνεννόηση με τους αρμόδιος φορείς και παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων, παραλαβή των αποτελεσμάτων και νέα Γνωμοδότηση προς το Δήμο Φλώρινας για περαιτέρω δικαστικές και εξώδικες ενέργειές μας μετά τις απαντήσεις που θα λάβουμε επί των αιτήσεων που θα υποβληθούν) καθώς και καθορισμός της αμοιβής του»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
14
«Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης καταστημάτων δημοτικής αγοράς με αριθμούς 50, 51, 52, 53, 54 και 56 από τον κ. Γεώργιο Καμονάχο του Κων/νου στο γιο του κ. Κων/νο Καμονάχο του Γεωργίου»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
15
«Διαγραφή ποσού 7.488,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους για την περίοδο από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2016 που αφορά τον κ. Παύλο Παυλίδη του Πολυχρόνη, κάτοικο Ν. Καυκάσου, λόγω λύσης μίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 785, έκτασης 19,60 στρ. στην Τ.Κ. Ν. Καυκάσου»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
16
«Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
17
«Παραλαβή μελέτης με τίτλο ¨Σχέδιο χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)¨ Δήμου Μελίτης Β2 Φάση».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
18
«Συμβάσεις Διαβαθμικής Συνεργασίας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
19
«Εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση κεραίας ΟΤΕ στο αγρ/μα Πολυπλατάνου Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
20
«Έγκριση της παραλαβής του παραδοτέου της Φάσης Α΄ ¨Συλλογή στοιχείων, Μετρήσεις – Έρευνες¨ της μελέτης ¨Μελέτη Στάθμευσης Πόλης Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
21
«Έγκριση της παραλαβής του παραδοτέου της Φάσης Α΄ ¨Συλλογή στοιχείων, Μετρήσεις – Έρευνες, Διαμόρφωση Κυκλοφοριακού Μοντέλου¨ της μελέτης ¨Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
22
« Σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ¨Ανταλλακτικά, ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου¨».
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23
« Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24
«Αποδοχή Αποδοχή ποσού 2.000,00 Ευρώ (καθαρό 1.997,00 Ευρώ) για την καταβολή μισθωμάτων του 10ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας από 01/01/2013 έως 30/04/2013 και αποδοχή ποσού 2.000,00 Ευρώ (καθαρό 1.997,00 Ευρώ) για την καταβολή μισθωμάτων του 10ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας από 01/05/2013 έως 31/08/2013 και απόδοσή τους στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25
«Επιχορήγηση Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας(φωτογραφική ομάδα ¨Ροές¨)».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
26
«Επιχορήγηση Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας(τμήμα ζωγραφικής)».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
27
«Επιχορήγηση ΦΣΦ ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
28
«Επιχορήγηση Συλλόγου Ποντίων Μελίτης ¨Ο ΠΟΝΤΟΣ¨».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
29
«Επιχορήγηση Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
30
«Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Φλώρινα, 06-12-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     
Αντώνιος Γ. Σίπκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.