Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Πρεσπών για το θάνατο του Ηλία Κωστένη

Από το πρακτικό 17/2013 της έκτακτης κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών στις 08  Δεκεμβρίου 2013.


ΑΡ. ΑΠ. : 185/2013         Περίληψη: «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του αστυνομικού Ηλία Κωστένη».

Σήμερα 08  Δεκεμβρίου 2013 μέρα Κυριακή και ώρα 17:00΄, συνεδρίασε στο Δημαρχιακό Κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου, προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλους τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010).
Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Βασίλειο Τσέπα, ο οποίος ήταν  παρών στη συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα 17 μέλη από το σύνολο των 17 Δημοτικών συμβούλων δηλ.
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ρότσιας Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ. Σ.
Πασχαλίδης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Δ. Σ.
Τσελεγκίδης Κων/νος, Γραμματέας Δ. Σ
Γεωργιάδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
Νόνας Στέργιος, Αντιδήμαρχος
Χαντζάρας Οδυσσέας, μέλος
Νίτσας Βασίλειος, μέλος
Μπαμπάκος Ηλίας μέλος
Καπουράνης Χρήστος, μέλος
Τράσιας Αλέξανδρος, μέλος
Νόνας Ιωάννης, Μέλος
Μπαμπάκος Παύλος, μέλος
Μιχαηλίδης Λάζαρος, μέλος
Στεργίου Νικόλαος, μέλος
Παπαδόπουλος Χρήστος, μέλος
Νικολάου Λάζαρος, μέλος
Ναλπαντίδης Μιχαήλ, μέλος


        ΑΠΟΝΤΕΣ
     
        Κανένας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κανένας

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Μιχαηλίδης Αναστάσιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, κάλεσε το Συμβούλιο να τα επικυρώσει.

Το Συμβούλιο επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το παρακάτω θέμα ανέφερε τα εξής:
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών, σήμερα στις 8 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00΄ συζήτησε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, την έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια της ζωής σε ώρα καθήκοντος του αστυνομικού Ηλία Κωστένη στην περιοχή (Αγκαθωτό) της Τοπ. Κοινότητας Βροντερού.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Αφού άκουσε τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα.

Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό Τύπο. 

             Η απόφαση αυτή πήρε αύξων αριθμό 185/2013.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μιχαήλ Σ. Ρότσιας.
ΤΑ  ΜΕΛΗ


Πασχαλίδης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Δ. Σ.
Τσελεγκίδης Κων/νος, Γραμματέας Δ. Σ
Γεωργιάδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
Νόνας Στέργιος, Αντιδήμαρχος
Χαντζάρας Οδυσσέας, μέλος
Νίτσας Βασίλειος, μέλος
Μπαμπάκος Ηλίας μέλος
Καπουράνης Χρήστος, μέλος
Τράσιας Αλέξανδρος, μέλος
Νόνας Ιωάννης, Μέλος
Μπαμπάκος Παύλος, μέλος
Μιχαηλίδης Λάζαρος, μέλος
Στεργίου Νικόλαος, μέλος
Παπαδόπουλος Χρήστος, μέλος
Νικολάου Λάζαρος, μέλος
Ναλπαντίδης Μιχαήλ, μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.